Thực hiện phổ cập, xóa mù chữ ở Tam Thanh

(TH Tam Thanh) Phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi sự vào cuộc, quyết tâm và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các cấp, ngành và các địa phương.

Tỉnh Phú Thọ đã triển khai tốt công tác chỉ đạo, quản lí, thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm của từng thành viên để tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, theo dõi huyện, xã. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm đầu mối thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Sở GD&ĐT đã hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tnh để thực hiện kế hoạch. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội,... thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đồng thời phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc cho con em đi học để nâng cao trình độ văn hóa.

Tam Thanh là một xã miền núi nằm ở phía Đông Nam của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, có tổng diện tích là 1684,23ha với tổng số 816 hộ, có 3041 nhân khẩu. Xã có 3 dân tộc cùng chung sống. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 60,28%, dân tộc Kinh chiếm 35,77%, dân tộc Dao chiếm 4,05%.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã không ngừng quan tâm đến công tác giáo dục ở địa phương, trong đó công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ luôn được chú trọng. Vì thế, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ luôn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhiều năm liền.

Hiện nay, tại xã có ba trường với ba bậc học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Được sự quan tâm của Đảng, sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước, mạng lưới trường, lớp đã được xây dựng kiên cố hóa, chuẩn hóa, tương đối đầy đủ, khang trang, tạo điều kiện cho con em nhân dân được học tập thường xuyên, góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu phổ cập, nâng cao dân trí. Ngoài ra, còn có các tổ chức và cá nhân đã tham gia hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng các quỹ khuyến học khuyến tài. Đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng, số giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo ngày càng tăng. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ luôn được chú trọng.

 

 

Đối với công tác xóa mù chữ, nhằm giảm thiểu số dân không biết chữ, biết đọc, biết viết, biết tính toán, giúp họ hiểu thêm về kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp trong cộng đồng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cán bộ giáo viên 3 trường đã tập trung phối hợp điều tra, rà soát, thống kê đối tượng người mù chữ và tái mù chữ trong độ tuổi từ 15 tuổi đến dưới 60 tuổi, xây dựng kế hoạch, mở các lớp học xóa mù chữ; phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng, nhất là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi, chống bỏ học... góp phần từng bước phổ cập xóa mù chữ.

(Ảnh : Lớp học Xóa mù chữ tại khu Tảng” xã Tam Thanh

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, chủ tịch UBND xã Tam Thanh đã ra quyết định Số: /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác “Xóa mù chữ đến năm 2020” và quyết định Số: /QĐ-UBND Về việc mở lớp và phân công giáo viên giảng dạy, cán bộ quản lý lớp “Xóa mù chữ mức độ 2”. Theo quyết định này, lớp “Xóa mù chữ mức độ 2” sẽ được khai giảng ngày 26/01/2018, trường Tiểu học Tam Thanh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất (điểm dạy, sách vở...); phân công giáo viên có tâm huyết, sẵn sàng tham gia giảng dạy, bố trí và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên kiêm nhiệm công tác xóa mù chữ theo quy định.

Đây là một trong những thành tích rất đáng tự hào của giáo dục Đất Tổ nói chung và xã Tam thanh nói riêng, cần được phát huy trong thời gian tới.

Bài viết liên quan